Sign Language Translation

  • Cross-modality Data Augmentation for End-to-End Sign Language Translation. (arxiv)[code]
    Authors: Jinhui Ye, Wenxiang Jiao, Xing Wang, Zhaopeng Tu, Hui Xiong

  • Scaling Back-Translation with Domain Text Generation for Sign Language Gloss Translation. EACL 2023. (arxiv)[code]
    Authors: Jinhui Ye, Wenxiang Jiao, Xing Wang, Zhaopeng Tu